FONDATA

ARAD

1990

 
   
 
Legea nr. 123 / 2001 privind regimul strainilor in Romania

CAPITOLUL I
Dispozitii generale

CAPITOLUL II
Intrarea, sederea si iesirea strainilor

CAPITOLUL III
Angajarea in munca a strainilor

CAPITOLUL IV
Raspunderi si sanctiuni

CAPITOLUL V
Dispozitii finale

CAPITOLUL I - Dispozitii generale

Art.1 - (1) In sensul prezentei legi prin strain se intelege persoana fara cetatenie romana.
(2) Dovada cetateniei straine se face cu pasaportul sau cu alt document de identitate emis de statul al carui cetatean este strainul. In cazul persoanei fara cetatenie dovada identitatii si a calitatii de apatrid se face cu pasaportul sau cu alt document emis de statul in care acesta isi are domiciliul.

Art.2 - (1) In Romania strainii se bucura de protectia generala a persoanei si a averii, garantata de Constitutie si de alte legi, precum si de drepturile prevazute in tratatele internationale la care Romania este parte.
(2) Strainii nu pot organiza pe teritoriul Romaniei partide politice ori alte organizatii sau grupari similare acestora si nici nu pot face parte din acestea, nu pot ocupa functii si demnitati publice, civile sau militare si nu pot initia, organiza sau participa la manifestatii ori intruniri care aduc atingere ordinii publice sau sigurantei nationale.
(3) De asemenea, strainii nu pot finanta partide, organizatii, grupari sau manifestatii ori intruniri dintre cele prevazute la alin. (2).

Art.3 - Pe timpul sederii in Romania strainii sunt obligati sa respecte legislatia romana.

CAPITOLUL II - Intrarea, sederea si iesirea strainilor

SECTIUNEA 1 - Intrarea strainilor

Art.4 - Strainii pot intra in Romania in scop oficial, pentru afaceri, pentru activitati de presa, pentru angajare in munca sau pentru studii, ca turisti, in tranzit, ori in alte interese in conditiile prezentei legi.
Art.5 - (1) Intrarea strainilor pe teritoriul Romaniei se poate face in baza documentelor valabile de trecere a frontierei de stat, care sunt recunoscute sau acceptate de statul roman, precum si a vizei romane, daca prin intelegeri internationale nu s-a convenit altfel.
(2) Guvernul poate stabili prin hotarare exceptarea unilaterala a cetatenilor unor state de la obligativitatea vizelor.
(3) Intrarea strainilor pe teritoriul Romaniei se poate face prin orice punct de control pentru trecerea frontierei de stat deschis traficului international.
(4) Trecerea frontierei de stat romane de catre straini se poate face si prin alte locuri, in conditiile stabilite prin acorduri si intelegeri intre Romania si statele vecine.
Art.6 - (1)Viza romana se acorda, la cerere, de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei.
(2) In punctele de control pentru trecerea frontierei de stat viza romana se poate acorda, cu titlu de exceptie, prin reciprocitate si pe perioade determinate, in conditiile stabilite prin instructiuni comune ale Ministerului Afacerilor Externe si Ministerului de Interne.
(3) Guvernul poate hotari in mod unilateral desfiintarea sau obtinerea vizei romane de catre cetatenii unor state in punctele de control sau trecerea frontierei de stat.
(4) In functie de scopul calatoriei viza poate fi: diplomatica, de serviciu, simpla sau de tranzit.
(5) Viza se acorda dupa cum urmeaza:
a. viza diplomatica si viza de serviciu: de catre Ministerul Afacerilor Externe, misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei;
b. viza simpla si viza de tranzit: de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare ale Romaniei, punctele de control pentru trecerea frontierei de stat, Ministerul Afacerilor Externe sau Ministerul de Interne.
(6) Viza simpla se acorda pentru afaceri, pentru activitati de presa, pentru angajare in munca sau pentru studii, in scop turistic, vizita ori in alte interese in conditiile prezentei legi.
(7) Conditiile de acordare a vizelor se stabilesc prin instructiuni comune de catre Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul de Interne si Ministerul Finantelor Publice.
(8) Sunt exceptati de la obtinerea vizei cetatenii statelor cu care Romania a incheiat intelegeri de desfiintare a vizelor.
Art.7 - (1) Persoanele care au cetatenia mai multor state se incadreaza in regimul de vize stabilit pentru cetatenii statului care a emis pasaportul prezentat la intrarea in tara.
(2) Persoanele care au si cetatenia romana vor fi tratate pe teritoriul Romaniei in aceasta calitate, daca o dovedesc cu documente corespunzatoare, chiar daca au intrat in tara cu pasapoarte eliberate de autoritatile altor state.
Art.8 - (1) Acordarea vizei pentru angajare in munca, studii, activitati didactice, stagii de documentare, activitati in domeniul cultelor, umanitare sau in alte domenii se poate face numai dupa prezentarea avizului, in scris, dupa caz, al Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, al Ministerului Educatiei si Cercetarii, Ministerului Sanatatii si Familiei ori Ministerului Culturii si Cultelor sau al altor ministere ori institutii centrale si locale interesate.
(2) Dispozitiile alin.(1) se aplica in mod corespunzator si cetatenilor straini exceptati de la obligatia obtinerii vizei.
Art.9 - (1) Vizele dau dreptul de sedere pe teritoriul Romaniei pentru urmatoarele perioade:
a. pe perioadele stabilite prin intelegeri bilaterale cu alte state sau in conditii de reciprocitate, in cazul vizelor diplomatice si de serviciu;
b. pana la 30 de zile cu posibilitatea de prelungire in tara pe noi perioade de pana la 6 luni, in cazul vizelor simple pentru angajarea in munca, afaceri, activitati didactice, stagii de documentare, activitati in domeniul cultelor sau umanitare, activitati de presa ori pentru alte activitati care nu contravin legilor romane;
c. pana la 30 de zile cu posibilitatea prelungirii in tara pe noi perioade de pana la un an, in cazul vizei simple pentru studii;
d. pana la 60 de zile cu posibilitatea prelungirii in tara pentru o perioada de inca 60 de zile, in cazul vizei simple pentru turism, vizita ori in alt interes personal;
e. 3 zile de la data intrarii in Romania, in cazul vizei de tranzit.
(2) Sotului si copiilor minori ai strainului, a caror sedere in Romania se prelungeste in conditiile prezentei legi, li se poate prelungi viza de sedere pe perioada corespunzatoare celei acordate sotului, respectiv parintelui. In situatia copiilor minori prelungirea vizei de sedere se poate face numai in baza acordului ambilor soti, autentificat in conditiile legii.
Art.10 - (1)Prelungirea duratei de valabilitate a vizelor diplomatice si de serviciu pentru membrii misiunilor diplomatice si ai oficiilor consulare se face de Ministerul Afacerilor Externe, in conditiile stabilite prin intelegeri bilaterale sau pe baza de reciprocitate.
(2) Durata de valabilitate a celorlalte categorii de vize poate fi prelungita succesiv de catre organele competente ale Ministerului de Interne, pentru perioade corespunzatoare motivelor care justifica solicitarea, cu conditia ca strainul sa faca dovada ca are mijloace materiale de intretinere intr-un cuantum stabilit prin normele metodologice prevazute la art.54 alin.(2).
(3) Prelungirea duratei de valabilitate a vizei nu poate depasi termenul de valabilitate al documentului de calatorie.
(4) Viza de tranzit nu se prelungeste.
(5) Pe baza de reciprocitate pot fi acordate vize pentru perioade mai mari de un an. Misiunile diplomatice si oficiile consulare romane pot acorda vize care sa depaseasca termenul de 30 de zile, in conditii de reciprocitate.
(6) In situatii motivate, care impiedica strainul, independent de vointa lui, sa respecte termenul prevazut la art.9 alin.(1) lit.(e), acestuia i se poate acorda viza simpla pentru interes personal, valabila pana la disparitia cauzelor care il impiedica sa paraseasca teritoriul Romaniei.
Art.11 - Viza romana poate fi refuzata strainului in urmatoarele cazuri:
a. a desfasurat, desfasoara ori exista indicii temeinice ca intentioneaza sa desfasoare activitati de natura sa puna in pericol siguranta nationala, ordinea, sanatatea sau morala publica, drepturile si libertatile cetatenilor;
b. a fost expulzat, returnat, i s-a limitat, i s-a intrerupt sau i s-a ridicat dreptul de sedere in Romania ori a fost declarat indezirabil;
c. nu face dovada ca are mijloace de intretinere pe timpul sederii in Romania;
d. a savarsit infractiuni pe perioada altor sederi in Romania ori a incalcat reglementarile vamale sau pe cele privind trecerea frontierei de stat;
e. intentioneaza sa tranziteze teritoriul Romaniei si nu poseda vizele de intrare ale tarii de destinatie si ale celorlalte state ale caror teritorii urmeaza sa le mai tranziteze, in cazul in care acestea sunt necesare, ori poseda aceste vize, dar exista indicii temeinice ca intentioneaza sa ramana pe teritoriul Romaniei;
f. sufera de boli care pun in pericol sanatatea publica;
g. a introdus sau a incercat sa introduca ilegal in Romania alti straini;
h. a incalcat anterior, in mod nejustificat, scopul declarat la obtinerea vizei.
Art.12 - Intrarea in Romania poate fi refuzata strainului care poseda viza de intrare atunci cand, de la acordarea vizei pana la prezentarea pentru intrare, s-a stabilit ca se incadreaza in unul dintre cazurile prevazute la art.11.
Art.13 - (1) Se interzice aducerea in Romania de catre companiile de transport a strainilor care nu poseda documente valabile de trecere a frontierei de stat sau care nu indeplinesc conditiile privind viza.
(2) In cazul nerespectarii dispozitiilor alin. (1) compania de transport respectiva este obligata sa asigure si sa suporte transportul strainilor in cauza la locul de imbarcare sau intr-un alt loc pe care strainul il accepta si unde este acceptat, precum si cazarea si intretinerea acestuia.
Art.14 - (1) Strainilor posesori de pasapoarte simple, provenind din unul dintre statele cunoscute cu tendinta de emigrare, li se poate acorda viza de intrare in Romania in conditiile prezentei legi, daca prezinta misiunilor diplomatice si oficiilor consulare ale Romaniei invitatie scrisa din partea unei persoane fizice sau juridice care are, dupa caz, domiciliul, resedinta ori sediul in Romania, precum si o dovada de asigurare medicala pentru perioada sejurului.
(2) Invitatia autentificata in conditiile legii, inregistrata la organele competente ale Ministerului de Interne, trebuie sa contina angajamentul persoanei care invita de a suporta cheltuielile ocazionate de sederea strainului pe teritoriul Romaniei, precum si pe cele impuse de eventuala returnare a acestuia in tara de origine, de plecare sau de destinatie, conform prevederilor art. 21.
(3) Invitatia va fi insotita de dovada unei garantii bancare la nivelul stabilit de Ministerul Finantelor Publice.
(4) Angajamentul persoanei care invita nu este necesar daca persoana invitata depune in strainatate o garantie bancara, la dispozitia misiunii diplomatice sau a oficiului consular roman de la care a solicitat acordarea vizei, care sa fie folosita pentru acoperirea cheltuielilor necesare in vederea returnarii strainilor in tara de origine, de plecare sau de destinatie.
(5) In cazuri motivate, stabilite prin normele metodologice aprobate prin hotarare a Guvernului, poate fi aprobata acordarea de vize strainilor din categoriile prevazute la alin.(1), in conditiile prezentei legi, fara sa fie necesar ca acestia sa prezinte invitatii si dovezi privind constituirea de garantii bancare.
(6) Societatile si companiile de turism romane si straine, prin intermediul carora strainii prevazuti la alin.(1) intra in tara in scop turistic, au obligatia sa constituie garantii bancare in Romania, la dispozitia organelor teritoriale competente ale Ministerului de Interne, iar in strainatate la dispozitia misiunilor diplomatice sau a oficiilor consulare romane in scopul prevazut la alin.(2) si (4) la nivelul stabilit de Ministerul Finantelor Publice.
(7) Pentru restituirea garantiilor bancare constituite conform alin. (6) este necesar avizul organelor teritoriale competente ale Ministerului de Interne, respectiv al misiunilor diplomatice sau al oficiilor consulare romane.

SECTIUNEA a 2-a - Sederea strainilor
Art.15 - (1) Sederea strainilor pe teritoriul statului roman este limitata la durata de valabilitate a vizei acordate sau la perioada prevazuta in intelegerea de desfiintare a vizelor, incheiata de Romania cu statul a carui cetatenie o au.
(2) In cazul incetarii motivului care a stat la baza acordarii vizei, Directia Relatii Consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe sau organul competent al Ministerului de Interne, dupa caz, poate dispune anularea vizei de sedere.
A. Sederea temporara
Art.16 - (1)In cazul unei sederi neintrerupte mai mari de 15 zile persoana fizica sau juridica ce pune la dispozitie unui strain locuinta pentru gazduire sau teren, pentru instalarea mijloacelor de cazare mobile, este obligata sa anunte organul de politie din localitatea de sedere in termen de 3 zile.
(2)In situatia cazarii in hoteluri sau in alte spatii amenajate in acest scop strainul va indeplini formalitatile de luare in evidenta la administratia locului respectiv, careia ii revine obligatia ca in termen de 24 de ore sa comunice datele necesare organului de politie din localitatea de sedere.
(3) Persoanele fizice si juridice nu pot gazdui straini care nu poseda documente de calatorie si vize valabile si sunt obligate sa anunte de indata despre aceasta organul local de politie.
(4) Strainul care intra in Romania pentru a-si stabili resedinta in vederea desfasurarii unora dintre activitatile prevazute la art.9 alin.(1) lit. b) are obligatia de a se prezenta la organul teritorial competent al Ministerului de Interne, in termen de 15 zile de la data intrarii in tara, in vederea luarii sale in evidenta si a obtinerii legitimatiei de sedere. Aceeasi obligatie revine si strainului intrat in tara in conditiile prevazute la art.9 alin.(2).
(5) Pentru copiii minori obligatia prevazuta la alin.(4) revine parintilor acestora.
Art.17 - Strainii veniti temporar in Romania sunt obligati sa paraseasca teritoriul statului roman in termenul de valabilitate a vizei sau, dupa caz, in termenul de sedere prevazut in intelegerea de desfiintare a vizelor, incheiata de Romania cu statul a carei cetatenie o au.
Art.18 - (1) Prelungirea duratei de valabilitate a vizei trebuie solicitata organelor prevazute la art.10 cu cel putin 24 de ore inainte de expirarea acesteia.
(2) Prelungirea duratei de valabilitate a vizei poate fi refuzata pentru motivele prevazute la art.11 lit. a) - d) si f) - h), precum si in cazul in care motivele invocate nu corespund scopului declarat al calatoriei si, respectiv, categoriei de viza.
Art.19 - (1) Ministerul de Interne poate dispune limitarea sau intreruperea dreptului de sedere al strainului care a desfasurat, desfasoara sau exista indicii temeinice ca intentioneaza sa desfasoare activitati de natura sa puna in pericol siguranta nationala, ordinea publica, sanatatea sau morala publica, drepturile si libertatile cetatenilor.
(2) In asemenea cazuri Ministerul de Interne poate declara strainul persoana indezirabila pentru Romania pe o perioada determinata.
(3) Masura limitarii sau intreruperea dreptului de sedere a strainilor in tara poate fi contestata pe calea contenciosului administrativ.
Art.20 - Strainul caruia i s-a limitat dreptul de sedere este obligat sa paraseasca teritoriul statului roman pana la data stabilita, iar cel caruia i s-a intrerupt acest drept sau a fost declarat indezirabil, in cel mult 48 de ore de la data la care aceasta masura i s-a adus la cunostinta.
Art. 21 - Strainul care nu se conformeaza prevederilor art. 5 si ale art.17-20 poate fi returnat in tara de origine sau de plecare ori poate fi trimis in tara de destinatie.
(2) Masura returnarii se dispune de Ministerul de Interne, iar organele sale teritoriale aplica in documentul de calatorie viza de iesire.
(3) Pana la indeplinirea masurii prevazute la alin. (2) strainul care nu dispune de un document de calatorie valabil si de mijloace materiale poate fi cazat in locuri amenajate special in acest scop de Ministerul de Interne.
Art. 22 - (1) Impotriva strainului care a savarsit o infractiune poate fi dispusa masura expulzarii, in conditiile prevazute de Codul penal si de Codul de procedura penala.
(2) Instanta poate dispune ca pana la efectuarea expulzarii de catre organele de politie, in conformitate cu dispozitiile Codului de procedura penala, strainul sa fie cazat sub supraveghere intr-un loc special amenajat in acest scop.
(3) Masura expulzarii nu se dispune, iar in cazul in care a fost dispusa nu poate fi executata, daca:
a. exista temeri justificate ca viata sau libertatea strainului este pusa in pericol in statul in care urmeaza sa fie expulzat sau ca acesta va fi supus la torturi, tratamente inumane sau degradante;
b. strainul se afla in una dintre situatiile in care legea interzice parasirea teritoriului statului roman;
(4) Interdictia de expulzare dureaza pana la disparitia motivelor pe care a fost intemeiata.
(5) Strainul care se afla in una dintre situatiile prevazute la alin.(3) lit. b) poate fi expulzat pentru motive de siguranta nationala sau de ordine publica numai in temeiul unei hotarari judecatoresti ramase definitive, potrivit legii.
(6) Dispozitiile alin. (4) se aplica in mod corespunzator si strainului fata de care a fost luata masura prevazuta la art.21 alin. (1).
B. Stabilirea domiciliului
Art.23 - Strainii isi pot stabili domiciliul in Romania in conditiile prezentei legi.
Art.24 - (1) Stabilirea domiciliului in Romania se aproba de Ministerul de Interne.
(2) Cererile pentru stabilirea domiciliului in Romania se depun in strainatate la misiunile diplomatice ori la oficiile consulare romane, iar in tara, la organele teritoriale competente ale Ministerului de Interne.
(3) Conditiile in care se aproba stabilirea domiciliului strainilor in Romania se stabilesc prin norme metodologice elaborate in conformitate cu prevederile art. 54 alin.(2).
Art.25 - (1) Strainul caruia i s-a aprobat stabilirea domiciliului in Romania este obligat sa se prezinte in termen de 5 zile de la comunicarea aprobarii la organele teritoriale competente ale Ministerului de Interne in a caror raza teritoriala urmeaza sa domicilieze, pentru a i se elibera documentul doveditor.
(2) Pentru strainul aflat in strainatate termenul prevazut la alin. (1) curge de la data intrarii in tara.
(3) In cazul in care in termen de 6 luni de la data comunicarii aprobarii strainul nu isi stabileste domiciliul in Romania, aprobarea isi pierde valabilitatea.
(4) Strainul cu domiciliul in Romania poate iesi sau intra in tara fara viza, daca are asupra sa, la trecerea frontierei de stat romane, pasaportul si carnetul de identitate.
(5) Cu cel putin 5 zile inainte de expirarea valabilitatii vizei anuale sau a carnetului de identitate strainul este obligat sa se prezinte la organul teritorial competent al Ministerului de Interne in a carui raza domiciliaza, in scopul aplicarii vizei anuale ori al eliberarii unui nou carnet de identitate.
(6) In cazul in care strainul cu domiciliul in Romania solicita plecarea definitiva din tara sau se afla in una din situatiile prevazute la art. 19, acestuia i se aplica in pasaport viza de iesire.
Art. 26 - (1) Pentru motivele aratate la art. 19 strainului cu domiciliul in Romania i se poate revoca dreptul de sedere pe teritoriul statului roman.
(2) Masura revocarii dreptului de sedere se dispune de Ministerul de Interne, in conformitate cu normele metodologice prevazute la art. 54 alin. (2)
(3) In asemenea cazuri Ministerul de Interne poate declara strainul persoana indezirabila pentru Romania pe o perioada determinata.
Art. 27 - (1) Strainul caruia i s-a revocat dreptul de sedere este obligat sa paraseasca teritoriul statului roman in termen de 60 de zile de la data la care i s-a comunicat aceasta masura.
(2) In cazul nerespectarii obligatiei prevazute la alin. (1) sunt aplicabile prevederile art. 21.

SECTIUNEA a 3-a - Iesirea strainilor
Art. 28 - (1)Strainii pot iesi din Romania prin punctele de control pentru trecerea frontierei de stat ori prin alte locuri legal stabilite, in baza documentelor de trecere a frontierei.
(2) Persoana care are cetatenia mai multor state este obligata sa prezinte la iesirea din tara pasaportul pe baza caruia i s-a permis intrarea pe teritoriul Romaniei.
(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (2) persoanele care fac dovada cu documente ca au si cetatenia romana, chiar daca au intrat in tara cu un pasaport eliberat de autoritatile unui alt stat.
(4) In cazul in care pasaportul prezentat la intrarea in Romania a fost pierdut, furat sau distrus, persoana in cauza trebuie sa prezinte la iesirea din tara un nou pasaport sau titlu de calatorie emis de misiunea diplomatica sau oficiul consular al statului care a eliberat pasaportul folosit la intrarea in tara ori, dupa caz, de catre o alta autoritate competenta.
(5) Organul competent din cadrul Ministerului de Interne poate elibera strainilor aflati in una din situatiile prevazute la alin. (4), al caror stat nu are reprezentanta diplomatica sau consulara in Romania, un titlu de calatorie pentru intoarcerea in tara de origine sau in tara de plecare.
Art. 29 - (1) Strainului nu i se permite iesirea din tara in urmatoarele situatii:
a. nu prezinta documente legale de iesire din tara;
b. este invinuit sau inculpat intr-o cauza penala si magistratul dispune instituirea masurii interdictiei parasirii localitatii in scopul bunei desfasurari a procesului penal, indiferent de faza in care acesta se afla;
c. a fost condamnat prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva si are de executat o pedeapsa privativa de libertate;
d. este urmarit pentru creante exigibile datorate unor persoane fizice, persoane juridice sau statului, iar executarea acestora nu este garantata; in acest caz, masura se ia la cererea celor interesati, daca plata creantelor a fost dispusa prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva sau daca exista un alt titlu executoriu.
(2) In situatiile prevazute la lit. b) si c) masura de a nu permite parasirea tarii va fi luata de organul competent din cadrul Ministerului de Interne numai in baza solicitarii scrise a organelor de urmarire penala, a instantelor judecatoresti sau a organelor prevazute de lege, care au atributii de punere in executare a pedepsei inchisorii.
Art. 30 - Strainul aflat in una dintre situatiile prevazute la art. 29 poate iesi din tara daca dovedeste organului competent din cadrul Ministerului de Interne, cu documente emise de autoritatile competente, potrivit legii, ca:
a. a obtinut documente legale de iesire din tara;
b. s-a dispus neinceperea urmaririi penale, a fost scos de sub urmarire penala ori s-a dispus incetarea urmaririi penale, a fost achitat ori s-a dispus incetarea procesului penal;
c. a executat pedeapsa, a fost gratiat, beneficiaza de amnistie sau a fost condamnat cu suspendare conditionata a executarii pedepsei prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva;
d. a executat creanta prevazuta la art. 29 alin. (1) lit. d).
Art. 31 - Iesirea din tara a strainului care se afla in situatia prevazuta la art. 29 alin. (1) lit. d) poate fi permisa in cazul in care debitorul face dovada la organul competent al Ministerului de Interne, cu documente emise ori confirmate de organele judecatoresti competente, ca nu exista posibilitatea de executare potrivit legii.

SECTIUNEA a 4-a - Dispozitii comune
Art. 32 - (1) Dispozitiile legale cu privire la domiciliu si resedinta, precum si cele referitoare la actele de identitate, stabilite pentru cetatenii romani, se aplica si strainilor daca prin prezenta lege nu se prevede altfel.
(2) La cererea autoritatilor competente potrivit legii strainii au obligatia sa se legitimeze si sa dea curs invitatiei oficiale de a se prezenta la sediul acestor autoritati.
Art. 33 - (1) Documentele care pot fi eliberate strainilor de catre autoritatile romane sunt:
a. pasaport, pentru persoanele fara cetatenie, pentru apatrizii cu domiciliul in Romania; pasaportul pentru persoane fara cetatenie se elibereaza cu valabilitate de 2 ani, care poate fi prelungita;
b. titlu de calatorie, pentru persoanele fara cetatenie care nu au domiciliul in Romania, precum si pentru strainii care nu poseda pasaport national si, din motive obiective, nu pot obtine un asemenea document de la reprezentanta diplomatica a tarii lor; titlul de calatorie se elibereaza cu o valabilitate de pana la 30 de zile.
c. legitimatie de sedere temporara, pentru strainii a caror sedere in tara depaseste 120 de zile; valabilitatea legitimatiei de sedere temporara este corespunzatoare dreptului de sedere;
d. carnet de identitate, pentru strainii cu domiciliul in Romania; carnetul de identitate se elibereaza cu o valabilitate de 5 ani si se vizeaza anual.
(2) Strainului minor care a implinit varsta de 14 ani i se elibereaza documente similare cu cele ale reprezentantului sau legal. Acesta din urma este obligat sa ceara autoritatii competente eliberarea documentelor necesare minorului.
(3) documentele prevazute la alineatul (1) si (2) se elibereaza, dupa caz, in tara de catre Directia Relatii Consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe sau de catre organul central ori teritorial competent al Ministerului de Interne, iar in strainatate, de catre misiunile diplomatice si oficiile consulare romane.
Art. 34 - Prelungirea valabilitatii sau, dupa caz, eliberarea unui nou act de identitate se solicita cu cel putin 24 de ore inainte de expirare.
Art. 35 - Strainii minori in varsta de pana la 14 ani se inscriu in actul de identitate al reprezentantilor lor legali.
Art. 36 - Documentele prevazute la art. 33 alin. (1) si (2) se retrag de catre organele mentionate la art. 33 alin. (3) daca motivele care au stat la baza eliberarii lor au incetat.
Art. 37 - (1) Pierderea, distrugerea sau deteriorarea documentelor prevazute la art. 33, precum si a documentului national de trecere a frontierei de stat se anunta in termen de maximum 48 de ore, in tara, la organul competent al Ministerului de Interne in a carui raza teritoriala isi are resedinta sau domiciliul titularul sau, dupa caz, ori la Directia Relatii Consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, iar in strainatate, la misiunile diplomatice si oficiile consulare romane. Furtul acelorasi documente se reclama de indata celui mai apropiat organ de politie.
(2) Documentele de trecere a frontierei de stat, eliberate de misiunile diplomatice sau de oficiile consulare acreditate in Romania in locul celor pierdute, distruse, deteriorate sau furate, trebuie prezentate, dupa caz, Directiei Relatii Consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe sau organelor competente, centrale ori teritoriale, ale Ministerului de Interne, in vederea aplicarii vizelor corespunzatoare.
Art. 38 - Pentru considerente ce intereseaza apararea sigurantei nationale, a ordinii, sanatatii sau a moralei publice, a drepturilor si libertatilor cetatenilor se poate limita deplasarea strainilor ori se poate stabili temporar domiciliul ori resedinta acestora in anumite zone sau localitati, potrivit legii si normelor metodologice prevazute la art. 54 alin. (2).

CAPITOLUL III - Angajarea in munca a strainilor

Art. 39 - Strainii pot fi angajati la agenti economici sau la institutii ale caror activitati prezinta importanta pentru apararea sau siguranta nationala, in afara de cazurile stabilite prin hotarare a Guvernului.
Art. 40 - (1) Strainii pot efectua, in conditiile stabilite de lege, singuri ori in asociere, activitati economice, sociale, cultural-sportive, acte de comert si pot fi angajati de persoane juridice sau fizice romane ori straine, cu respectarea acordurilor incheiate de Romania cu alte state, referitoare la piata fortei de munca.
(2) Angajarea se face pe baza permiselor de munca eliberate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, potrivit normelor stabilite prin hotarare a Guvernului.
Art. 41 - (1) Strainii aflati in Romania nu pot desfasura activitati contrare scopului pentru care le-au fost acordate vizele.
(2) Este interzisa eliberarea permiselor pentru angajarea in munca a strainilor care nu au vize corespunzatoare.
(3) Permisul de munca eliberat cu nerespectarea prevederilor alin. (2), precum si contractul de angajare in munca, de executare de lucrari ori de prestari de servicii, incheiate in baza acestuia, sunt nule de drept.

CAPITOLUL IV - Raspunderi si sanctiuni

Art. 42 - Incalcarea dispozitiilor prevazute in prezenta lege atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, materiala, civila, contraventionala sau penala a persoanelor vinovate.
Art. 43 - (1) Organizarea de catre straini, pe teritoriul Romaniei, a unui partid politic sau a altei organizatii ori grupari dintre cele prevazute la art.2 alin. (2), aderarea unui strain la acestea, precum si initierea, organizarea si participarea la manifestatii sau intruniri care aduc atingere ordinii publice si sigurantei nationale constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.
(2) Cu pedeapsa prevazuta la alin. (1) se sanctioneaza si fapta strainului de a finanta un partid politic, o organizatie, grupare sau manifestatie ori o intrunire, dintre cele prevazute la art.2 alin.(2).
(3) Sumele de bani, bunurile de orice fel sau alte valori primite cu incalcarea prevederilor art. 2 alin.(3) se confisca.
Art. 44 - Sustragerea cu rea-credinta de la executarea obligatiilor instituite de organele competente de catre strainul fata de care s-a luat masura expulzarii ori a fost dispusa una dintre masurile de interzicere a dreptului de a ramane pe teritoriul tarii, de limitare a dreptului de deplasare sau de stabilire temporara a domiciliului ori a resedintei in anumite zone sau localitati se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
Art. 45 - Angajarea unui strain la un agent economic sau intr-o institutie ale caror activitati prezinta importanta pentru apararea sau siguranta nationala, cu incalcarea dispozitiilor hotararii Guvernului adoptate potrivit art. 40, constituie infractiune si se pedepseste cu inchisoare de la 6 luni la 5 ani.
Art.46 - (1) Intrarea frauduloasa pe teritoriul tarii a strainului declarat indezirabil ori caruia i-a fost interzis in orice mod dreptul de intrare sau de sedere in tara se pedepseste cu inchisoare de la 1 an la 5 ani.
(2) Daca fapta prevazuta la alin. (1) a fost savarsita in mod repetat, pedeapsa este inchisoare de la 2 la 7 ani.
Art. 47 - (1) Constituie contraventii si se sanctioneaza urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa constituie infractiuni:
a. nerespectarea prevederilor art. 16 alin. (4) si (5), art. 25 alin. (1), (2) si (5), art.32 alin. (2), art. 33 alin. (2), art. 34 si ale art. 37, cu amenda de la 500.000 lei la 1.500.000 lei;
b. nerespectarea prevederilor art. 16 alin. (1) si (2) cu amenda de la 1.000.000 lei la 3.000.000 lei;
c. nerespectarea prevederilor art. 17, art. 18 alin. (1), art.21, art. 27 alin. (1), art.28 alin. (2) si (4), art. 39 si ale art. 41, cu amenda de la 3.000.000 lei la 9.000.000 lei;
d. nerespectarea prevederilor art. 13 alin.(1), cu amenda de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei.
(2) Sanctiunile contraventionale pot fi aplicate si persoanelor juridice.
Art. 48 - Costatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de catre ofiteri si subofiteri din cadrul Ministerului de Interne, iar pentru faptele prevazute la art. 39 si la art. 41 si de catre agentii constatatori ai Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale.
Art. 49 - Din sumele incasate din amenzile aplicate conform art. 47 si 48 un procent de 25% revine Ministerului de Interne sau, dupa caz, Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale, in functie de apartenenta agentului constatator.
Art. 50 - Dispozitiile prezentei legi referitoare la stabilirea si sanctionarea contraventiilor se completeaza cu cele ale Legii nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor.

CAPITOLUL V - Dispozitii finale

Art. 51 - Fondurile necesare pentru aplicarea dispozitiilor referitoare la limitarea, intreruperea ori revocarea dreptului de sedere, inapoierea sau expulzarea strainilor, cele necesare pentru intretinerea si cazarea strainilor prevazuti la art. 29, cheltuielile de asistenta medicala si de spitalizare, precum si cele pentru construirea, amenajarea, intretinerea si functionarea locurilor de cazare special amenajate, hranirea si asigurarea cheltuielilor pentru nevoile de uz personal ale acestora, pentru intreaga perioada pana la inapoierea lor in tara de origine, in tara de plecare sau in tara de destinatie, inclusiv cheltuielile necesare pentru transport, vor fi puse la dispozitie Ministerului de Interne de catre Guvernul Romaniei.
Art. 52 - Prezenta lege nu se aplica solicitantilor de azil, refugiatilor si victimelor conflictelor armate, ale caror statut si regim sunt reglementate prin legi speciale.
Art. 53 - (1) Atributiile Ministerului de Interne cu privire la straini sunt exercitate prin Directia generala de evidenta informatizata a persoanei, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, Inspectoratul General al Politiei si organele teritoriale subordonate acestora, cu exceptia cazurilor in care legea prevede o alta competenta.
(2) Atributiile Ministerului Afacerilor Externe cu privire la straini sunt exercitate in strainatate prin misiunile diplomatice si oficiile consulare romane, iar in tara, prin Directia Relatii Consulare.
Art. 54 - (1) Prezenta lege intra in vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu exceptia art. 54 alin. (2) care intra in vigoare la data publicarii.
(2) Pana la intrarea in vigoare a legii Guvernul va emite normele metodologice de aplicare a acesteia.
Art. 55 - La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 25/1969 privind regimul strainilor in Republica Socialista Romania, republicata in Buletinul Oficial, Partea I, nr. 57 din 18 mai 1972, cu modificarile ulterioare, art. 9, art. 28 si cap. III din Decretul-lege nr.10/1990 privind regimul pasapoartelor si al calatoriilor in strainatate, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 6 din 10 ianuarie 1990, precum si orice alte dispozitii contrare.
Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor si de Senat in sedinta comuna din 7 martie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin.(1) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR NICOLAE VACAROIU
PRESEDINTELE SENATULUI VALER DORNEANU

Bucuresti, 2 aprilie 2001, Nr. 123.
Publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I nr. 168 din 3 aprilie 2001